ค้นหาบันทึกข้อตกลง :

ทั้งหมด 24 รายการ | หน้า : 1

# ชื่อเรื่อง ขอบเขตข้อตกลง หน่วยงานที่ลงนาม MOU วันที่ลงนาม MOU หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการโรงแรม
กลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ15โรงแรม
26/06/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์) (ระยะเวลาความร่วมมือ 21 ก.ย.2560-26 มี.ค 2565)
จุฬาฯ อนุญาตให้ มรภ.กาญจนบุรี มีสิทธิใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จุฬาฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ มรภ.กาญจนบุรี ใช้และเข้าถึงได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง จะต้องกระทำเพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมเท่านั้น
ผู้ลงนาม: ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา
21/09/2560
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สนันสนุนทางวิชาการ โครงการวิจัยกลุ่ม การแลกเปลี่ยนข้อมูลเผยแพร่ด้านบริหารจัดการ วิจัย พัฒนาบุคลากร (MOU มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม)
หน่วยงานจากสถาบันอุดมศึกษา 11 หน่วยงาน
06/07/2560
มหาวิทยาลัย
4
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อบต.ท่าเสา
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การส่งเสริมวิชาชีพ และดำเนินการอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
05/06/2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง)
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้านวิชาการ
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
11/01/2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เทศบาลตำบลเขาโจด )
เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมวิชาชีพ และดำเนินการอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
05/06/2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ประกอบด้วยการพัฒนาใน 8 โครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท แพคกอน จำกัด
19/04/2560
มหาวิทยาลัย
8
การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมความมือสนับสนุนการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รวมทั้งประสานความร่วมมือในการให้ความรู้แก่ครูศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
01/06/2560
คณะครุศาสตร์
9
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560
1. ร่วมพัฒนาสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมฯ 2. ร่วมพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้แนวคิดระบบพี่เลี้ยง 3. ร่วมพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้วิจัยพื้นฐานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
รร.บ้านวังผาตาด รร.บ้านห้วยเสือ รร.วัดป่าถ้ำภูเตย รร.บ้านทุ่งเสือโทน รร.บ้านหาดงิ้ว รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รร.วัดหวายเหนียว
01/03/2560
คณะครุศาสตร์
10
โครงการ "การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัย" (โหนดวิจัยครูภาคกลาง)
เพื่อพัฒนาระบบริหารวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น มรภ.ทั่วประเทศและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือฯ มรภ.-สกว. สัญญานี้เรียกว่า "โหนดวิจัยครูภาคกลาง"
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
01/06/2559
คณะครุศาสตร์
11
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลากร)
เพื่อแสดงกรอบความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ งานสอน งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลากร
14/01/2559
คณะครุศาสตร์
12
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา)
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้านวิชาการ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
19/01/2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (บริษัท เจี๋ยไต๋ จำกัด)
ร่วมมือทางวิชาการ ร่วมือพัฒนาหลักสูตร แลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาในการทำงานวิชาการ งานวิจัยร่วมกัน
บริษัท เจี๋ยไต๋ จำกัด (สถานีกาญจนบุรี)
28/02/2554
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6)
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะกระบวนกาแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้านวิชาการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
19/01/2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3)
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาและเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
13/11/2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1)
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
19/01/2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้านวิชาการ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
19/01/2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม)
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
29/07/2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ)
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้านวิชาการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
30/10/2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เทศบาลตำบลหนองลาน)
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การส่งเสริมวิชาชีพ และดำเนินการอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาน
เทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
05/06/2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
The General Cooperative Agreement (Yunnan College)
to establish a cooperative relationship
Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages, P.R of China
15/01/2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
THE PROGRAM AGREEMENT ON STUDENTS EXCHANGE (XIANGSIHU COLLEGE)
student exchange
XIANGSIHU COLLEGE OF GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES, P.R.C.
2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
AGREEMENT FOR A STUDENT EXCHANGE PROGRAM (Guizhou University)
to enhance the educational experiences and the cultural understanding of students
Guizhou University of Finance and Economics
18/01/2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
โครงการสนับสนุนกลุ่ม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล ๕)
ดำเนินการตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเอื้อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบรี กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
17/11/2559
คณะครุศาสตร์


จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1