แหล่งข้อมูลเผยแพร่งานวิจัย

 
ค้นหาข้อมูล :

ที่ ผู้จัด ระดับการประชุมวิชาการ งานที่จัด ชื่องาน ประเภทของการจัดงาน
ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระยะเวลาในการส่งบทความ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สิ้นสุด
21 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 25560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลาส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงา โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 การประชุมทางวิชาการ 29 พฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่บัดนี้ 3 เมษายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม : นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Website : E-mail : cfr2rmutto@gmail.com Tel : 038 358201 9jv 8508-10

22 กองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ กองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่ทีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ แ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Website : ้http:journal.msu.ac.th E-mail : Tel : 043 745 416

23 สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย การประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38 (The38th Inter-University Conference) เรื่อง High Education Challengen in Shaping National Competitiveness ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องสุรนารี และห้องสัมมนาย่อย 1-2 สุรสัมมนาคาร มหาว การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38 (The38th Inter-University Conference) เรื่อง High Education Challengen in Shaping National Competitiveness การประชุมทางวิชาการ 24 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 ตั้แงต่บัดนี้ ภายใน 7 เมษายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website : www.sut.ac.th/ASAIHL2017 E-mail : contacts@cupt.net Tel : 02 354 3728-29

24 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 การนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การประชุมทางวิชาการ 19 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 15 กรกฎาคม 2560 30 กันยายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.จันนทบุรี 22000
Website : www.rbru.ac.th E-mail : Tel : 039 471 056

25 สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมรุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมรุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน และฉบับที่ 3 ตุลาคม - มกราคม ) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่ วารสาร - - - -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 9 ม. 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Website : www.rpu.ac.th E-mail : Tel : 02-432-6101-5 ต่อ 1220

26 สำนักวิจัย สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สำนักวิจัย สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบัณบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 กันายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักวิจัย สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบัณบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 กันายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ 8 กันยายน 2560 8 กันยายน 2560 21 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Website : - E-mail : email : nida.lccs@gmail.com Tel : 02-727-3300}02727-3312

27 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อบรมปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันายน 2560 เพื่มเติม จำนวน 2 รอบ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Website : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2012 E-mail : Tel : 02-610-5299

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำวารสาร "สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นำไปสู่การใช้ปร ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการและบทความจากการวิจัย วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Website : http://research.kpru.ac.th/journal_science/ E-mail : golden.teak_journal@kpru.ac.th Tel : 0557211879}055722500 ต่อ 4231

29 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Buiness การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Buiness Managment and Social ICBMSS การประชุมทางวิชาการ 8 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 21 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Website : http://www.nuic.nu.ac.th/nui2016/en/icbmss/ E-mail : suthawanm@nu.ac.th Tel : 055 968 561

30 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอเนเวนชั่นเซ็็นเตอร์ เซ็นทรัลด์เวิลด์ ก มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) - 23 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 196 ถ.พฟลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
Website : http://www.research-expo-register.com/register.php E-mail : Tel : 02-561 2445 ต่อ 519,517

31 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับ งบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณธ เชิงชุมชน สั โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ประจำปี 2561 - บัดนี้ 31 สิงหาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
Website : www.nrct.go.th E-mail : Tel : 02 561 2445 ต่อ 516 , 518 หรือ 519

32 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Website : http://grad.rru.ac.th E-mail : grad.rru@gamil.com Tel : 038-535-430

33 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่ีอส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 การประชุมทางวิชาการ 27 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : ้้http://research.wu.ac.th E-mail : wuird.walailak@gmail.com Tel : 075-673-566,075-673-557

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017 : Innovation Re ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 การประชุมทางวิชาการ 11 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 2 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Website : http://research.rmu.ac.th/icsss2017 E-mail : Tel : 043-722-118 ต่อ 319,320

35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการะดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยากรในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping University of Science & Technology ไต้หวัน มีกำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง พหุวิทยากรในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 (2nd Multidiscip การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง พหุวิทยากรในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 การประชุมทางวิชาการ 11 มกราคม 2561 14 มกราคม 2561 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 96 ม. 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Website : - E-mail : - Tel : 02 441 6000 ต่อ 2890

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชการ ครั้งที่ 5 " เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชการ ครั้งที่ 5 " เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น - 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Website : E-mail : sskru.journal@gmail.com Tel : 045-617-982

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสรา้งสรรค์ตามศาสตร์พระราชา (Creative and Innovative research Applying The Philosophy of King Rama 9 ) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสรา้งสรรค์ตามศาสตร์พระราชา (Creative and Innovative research Applying The Philosophy of King Rama 9 ) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสรา้งสรรค์ตามศาสตร์พระราชา (Creative and Innovative research Applying The Philosophy of King Rama 9 ) การประชุมทางวิชาการ 22 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
Website : ้http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/ E-mail : research-sru@hotmail.com Tel : 077-913-340

38 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 การประชุมทางวิชาการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 14 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ม.3 อาคารรัฐประศาสสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Website : ้http://geoinfotech.gistda.or.th และ http://scgi.gistda.or.th/scgi2018 E-mail : geoinfotech@gistda.or.th Tel : 02 561 4504-5 ต่อ 421,422

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018)) ประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018)) ในหัวข้อ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน (ฺฺBuilding Professional Learning ประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018)) การประชุมทางวิชาการ 20 มกราคม 2561 21 มกราคม 2561 - -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Website : E-mail : ืnsawad@hotmail.com,pkpiyaporn@g,ail.com,wprom2513@gmail.com Tel : 092-829-3592,080-761-5566,097-124-4907

40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 การจัดการความรุ้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะฏราย 2 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 การประชุมทางวิชาการ 20 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ 2561 - -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Website : www.km11.rmuti.ac.th E-mail : Tel : 064 458 8899จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ | จำนวน 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>