ค้นหาข้อมูล :จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ | จำนวน 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2

ที่ ผู้จัด ระดับการประชุมวิชาการ งานที่จัด ชื่องาน ประเภทของการจัดงาน
ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระยะเวลาในการส่งบทความ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สิ้นสุด
21 สำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 - 10 เมษายน 2561 9 พฤษภาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : www.trf.or.th E-mail : callcenter.trf.or.th Tel : 02 278 8200

22 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการวิจัยเพื่อสรา้งนักวิจยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษธส่เงส แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 22 มกราคม 2561 3 กรกฎาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : www.nrct.go.th E-mail : hrd@nrct.go.th Tel : 02 579 4713 ต่อ 835 ,836

23 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การประชุมทางวิชาการ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
Website : www.conference.pnu.ac.th E-mail : research_pnu@hotmail.com Tel : 073 709 030 ต่อ 1104 , 088 788 4486

24 สำนักวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 (ครั้งที่ 9) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑฺต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 (ครั้งที่ 9) 9 th International Science , Social Science ,Engineering and Energy Conference สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑฺต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 (ครั้งที่ 9) 9 th International Science , Social Science ,Engineering and Energy Conference ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอบบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ การประชุมทางวิชาการ 2 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 5 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Website : www.iseec2018.kbu.ac.th E-mail : iseec2018@kbu.ac.th Tel : 02 321 4444

25 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน " ในระหว่างวันที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 การประชุมทางวิชาการ 27 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
Website : www.thaiwest.su.ac.th E-mail : thaiwest.su@gmail.com Tel : 034-254-066

26 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 the 1st National Public Health Research Conference-Public Health in Sustainable Goals ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 - 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : http://phnrc.wu.ac.th/ E-mail : smarthpwu@gmail.com Tel : 075-672-104-5

27 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 การประชุมทางวิชาการ มกราคม 2561 มิถุนายน 2561 - -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 8/82 บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน ซ.งามวงศ์วาน 47 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Website : www.psaku.org E-mail : polsci.associaltion.kasetsart@gmail.com Tel : -

28 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลผลิต ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 การประชุมทางวิชาการ 26 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5)ถ.พลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : http://alcwu.com E-mail : alcwudas@gmail.com Tel : 075-673-770-1

29 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเว ประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 การประชุมทางวิชาการ 29 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 17 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Website : http://research.swu.ac.th/swucon/11th E-mail : swuresearch2018@gmail.com Tel : 02 649 5000 ต่อ 11017-11018 ,11082

30 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่ีอส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 การประชุมทางวิชาการ 27 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : ้้http://research.wu.ac.th E-mail : wuird.walailak@gmail.com Tel : 075-673-566,075-673-557

31 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Website : http://grad.rru.ac.th E-mail : grad.rru@gamil.com Tel : 038-535-430

32 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับ งบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณธ เชิงชุมชน สั โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ประจำปี 2561 - บัดนี้ 31 สิงหาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
Website : www.nrct.go.th E-mail : Tel : 02 561 2445 ต่อ 516 , 518 หรือ 519

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำวารสาร "สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นำไปสู่การใช้ปร ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการและบทความจากการวิจัย วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Website : http://research.kpru.ac.th/journal_science/ E-mail : golden.teak_journal@kpru.ac.th Tel : 0557211879}055722500 ต่อ 4231

34 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อบรมปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันายน 2560 เพื่มเติม จำนวน 2 รอบ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Website : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2012 E-mail : Tel : 02-610-5299

35 สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมรุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมรุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน และฉบับที่ 3 ตุลาคม - มกราคม ) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่ วารสาร - - - -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 9 ม. 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Website : www.rpu.ac.th E-mail : Tel : 02-432-6101-5 ต่อ 1220

36 กองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ กองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่ทีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ แ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Website : ้http:journal.msu.ac.th E-mail : Tel : 043 745 416จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ | จำนวน 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2