แหล่งข้อมูลเผยแพร่งานวิจัย

 
ค้นหาข้อมูล :

ที่ ผู้จัด ระดับการประชุมวิชาการ งานที่จัด ชื่องาน ประเภทของการจัดงาน
ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระยะเวลาในการส่งบทความ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สิ้นสุด
41 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเว ประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 การประชุมทางวิชาการ 29 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 17 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Website : http://research.swu.ac.th/swucon/11th E-mail : swuresearch2018@gmail.com Tel : 02 649 5000 ต่อ 11017-11018 ,11082

42 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ชั้น4 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร การจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ชั้น4 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร การจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 - 1 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
Website : http://scgi.gistda.or.th/scgi2018 E-mail : Tel : 02 610 5299

43 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลผลิต ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 การประชุมทางวิชาการ 26 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5)ถ.พลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : http://alcwu.com E-mail : alcwudas@gmail.com Tel : 075-673-770-1

44 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 การประชุมทางวิชาการ มกราคม 2561 มิถุนายน 2561 - -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 8/82 บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน ซ.งามวงศ์วาน 47 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Website : www.psaku.org E-mail : polsci.associaltion.kasetsart@gmail.com Tel : -

45 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 the 1st National Public Health Research Conference-Public Health in Sustainable Goals ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1 - 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : http://phnrc.wu.ac.th/ E-mail : smarthpwu@gmail.com Tel : 075-672-104-5

46 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน " ในระหว่างวันที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 การประชุมทางวิชาการ 27 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
Website : www.thaiwest.su.ac.th E-mail : thaiwest.su@gmail.com Tel : 034-254-066

47 สำนักวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 (ครั้งที่ 9) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑฺต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 (ครั้งที่ 9) 9 th International Science , Social Science ,Engineering and Energy Conference สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑฺต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISEEC 2018 (ครั้งที่ 9) 9 th International Science , Social Science ,Engineering and Energy Conference ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอบบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ การประชุมทางวิชาการ 2 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 5 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Website : www.iseec2018.kbu.ac.th E-mail : iseec2018@kbu.ac.th Tel : 02 321 4444

48 บัณฑิตวิทยาลัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 Local & Global Sustainability : Meeting the Challenges & Shaing the Solutions ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัราชภัฏกสวนสุนันทา ก การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การประชุมทางวิชาการ 20 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทบาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Website : www.conference.grad.ssru.ac.th E-mail : Tel : 02 160 1174-80

49 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การประชุมทางวิชาการ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
Website : www.conference.pnu.ac.th E-mail : research_pnu@hotmail.com Tel : 073 709 030 ต่อ 1104 , 088 788 4486

50 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการวิจัยเพื่อสรา้งนักวิจยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษธส่เงส แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 22 มกราคม 2561 3 กรกฎาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : www.nrct.go.th E-mail : hrd@nrct.go.th Tel : 02 579 4713 ต่อ 835 ,836

51 สำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 - 10 เมษายน 2561 9 พฤษภาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Website : www.trf.or.th E-mail : callcenter.trf.or.th Tel : 02 278 8200

52 สถาบันวิจัยและพัฒนา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 การประชุมทางวิชาการ 8 มีนาคม 2561 9 มีนาคม 2561 18 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Website : www.research.pcru.ac.th/pcrunc2018/ E-mail : pcru_conference@hotmail.com Tel : 056 717 141

53 สถาบันวิจัยและพัฒนา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ การสรา้งองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 การประชุมทางวิชาการ 3 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561 18 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Website : E-mail : rdirru@hotmail.com Tel : 038 517 007

54 สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 ม.1 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Website : www.e-journal.rpu.ac.th E-mail : Tel : 02 432 6101 -5 ต่อ 1220

55 สมาคมส่งเสริมการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้ารการวิจัย ดดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เทคนิคการเขียน สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้ารการวิจัย ดดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เทคนิคการเขียน สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้ารการวิจัย ดดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เทคนิคการเขียน - 14 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคาร วช. 8 ชั้น 2 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : www.rpa.or.th E-mail : Tel : 081-3033 127 , 081-869-2370

56 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดมีวัตถุประงสค์เพ่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่ม การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 การประชุมทางวิชาการ 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Website : www.libarts.psu.ac.th E-mail : lapsuncon@gmail.com Tel : 074 286 673

57 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้สนใจพิพมืฌผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ซึงจัดอย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้สนใจพิพมืฌผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ซึงจัดอย วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100
Website : http://ejournal.sru.ac.th E-mail : Tel : 077 913 363

58 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดประชุมวิชาการนานาชาติโดยความร่ววมือของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับศุนย์/สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมในหัวข้ ประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being การประชุมทางวิชาการ 22 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
Website : http://icbms.wu.ac.th E-mail : icbms2018@gmail.com Tel : 061 585 2777

59 สถาบันคลังสมองของชาติ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ The Fourth Scholarship of Teaching and Learning : Disruptive for Future Workforce ขึ้นระหว่าง 21 - 23มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโรงเรียนมิราเคิลแกรนด์ คอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ การประชุมทางวิชาการ 21 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website : ku.ac.th E-mail : Tel : 02-1180100 ต่อ 8000

60 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพืในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพืในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพืในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ชายแดนใต้ ได้จัดทำวารสารวิชาการ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Website : http://research.yru.ac.th/e-journal E-mail : Tel : 073 299 635จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ | จำนวน 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>