แหล่งข้อมูลเผยแพร่งานวิจัย

 
ค้นหาข้อมูล :

ที่ ผู้จัด ระดับการประชุมวิชาการ งานที่จัด ชื่องาน ประเภทของการจัดงาน
ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระยะเวลาในการส่งบทความ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สิ้นสุด
61 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ 31 พฤษภาคม 2561 2 มิถุนายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Website : www.ICADA2018.nida.ac.th E-mail : icada4paper@gmail.com Tel : 02 727 3325-6 , 02 727 3612

62 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน " การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมทางวิชาการ 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
Website : www.northern.ac.th/conference2017.php E-mail : research.northern@gmail.com Tel : 055-517-488 ต่อ 808

63 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ทั้งนี้วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/jp2r/index E-mail : Tel : 02 441 5000 ต่อ 2114

64 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400
Website : www.trf.or.th E-mail : callcenter@trf.or.th Tel : 02 278 8200

65 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารยื นักวิ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 การประชุมทางวิชาการ 1 มิถุนายน 2561 1 มิถุนายน 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 10 เมษายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอหลวง จ.ปทุมธานี
Website : www.cim.vru.ac.th E-mail : patthama@vru.ac.th Tel : 02 909 3021 ต่อ 497

66 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลืมพระเกียรติ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" การประชุมทางวิชาการ 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 31 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : วิทยาเขตยศเส 121 ถ.อนันนาค เขตป้อมปราบฯ กรุง เทพ 10110
Website : http://hcuconf.hcu.ac.th E-mail : conferent.hcu@gmail.com Tel : 02 312 6300-79 ต่อ 1511,1136,1422

67 คณะนิเทศศาสตร์ ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร์และการกีฬา ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิพม์เผยแพร่ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Website : E-mail : journalofcommarts@gmail.com Tel : 099 257 9697

68 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคตคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคตคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคตคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Website : http://human.uru.ac.th/journal/index.htm E-mail : ้hssurujournal@gamil.com Tel : 055 416 601 ต่อ 1401 , 1402

69 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณราจารย์และนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณราจารย์และนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณราจารย์และนักศึกษา วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Website : www.pim.ac.th E-mail : rd@pim.ac.th Tel : 02 855 1102 ,02 855 0908

70 มหาวิทยาลัยราชธานี การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 การประชุมทางวิชาการ 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 6 เมษายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Website : http://rtunc2018.rtu.ac.th E-mail : rtunc2018@rtu.ac.th Tel : 095 725 3088

71 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : E-mail : kufsp@hotmail.com Tel : 094 705 8054, 02 942 8629 ต่อ 1307

72 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - 21 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : E-mail : kufsp@hotmail.com Tel :จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ | จำนวน 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4