างความเข้มแข็งของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย และยังตระหนักให้ความสำคัญของความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการการตรวจผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้อาจารย์เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิชาการ มีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดผลงานทาง วิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจผลงานวิชาการของอาจารย์ เพื่อให้ได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลงานทางวิชาการต่อไป

หมายเหตุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลงานวิชาการของอาจารย์สายวิชาการได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานวิชาการ เพื่อให้ได้ผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดผลงานทางวิชาการต่อไป