ค้นหาบันทึกข้อตกลง :ทั้งหมด 81 รายการ | หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

# ชื่อเรื่อง ขอบเขตข้อตกลง หน่วยงานที่ลงนาม MOU วันที่ลงนาม MOU หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรรณ์ ครื่องมือ และวิทยากรฯ
โรงเรียนหนองสองตอน
07/06/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรรณ์ ครื่องมือ และวิทยากรฯ
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
07/06/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรรณ์ ครื่องมือ และวิทยากรฯ
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
07/06/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรรณ์ ครื่องมือ และวิทยากรฯ
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
07/06/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนพุเลียบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรรณ์ ครื่องมือ และวิทยากรฯ
โรงเรียนพุเลียบ
07/06/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ โรงเรียนบ้านพุประดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรรณ์ ครื่องมือ และวิทยากรฯ
โรงเรียนบ้านพุประดู่
07/06/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัทยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่วังสารภี)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏบัติงานสหกิจศึกษา และความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัทยงเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่วังสารภี)
23/01/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพิ่ผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนการประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาฯ
มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
10/03/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ บริษัท ช.ด่านช้างนวกิจ จำกัด
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริษัท ช.ด่านช้างนวกิจ จำกัด
07/09/2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การบูรณาการงานบริการวิชาการ สนับสนุนกิจกรรมบริการทางวิชาการ และงานวิจัย และให้ความร่วมมือในการทำงานในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง
06/03/2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
บันทึกข้อตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จัดหาสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอบรม ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร หลักเกณฑ์ จัดให้มีวิทยากรทำหน้าที่อบรมตามหลักสูตร และจัดทำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
19/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
12
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันพัฬฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามามส่วนร่วมดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
24/06/2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท สยาม ไวท์ โอเชี่ยน กรุ๊ป จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามามส่วนร่วมดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาฯ
บริษัท สยาม ไวท์ โอเชี่ยน กรุ๊ป จำกัด
10/03/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
14
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีเจ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามามส่วนร่วมดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาฯ
บริษัท ซีเจ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10/03/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
15
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามามส่วนร่วมดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาฯ
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
29/08/2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับโรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า1) และชุมชนหงษาวดี บ้านพุน้ำร้อน
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2.เพื่อให้ชุมชนได้มีการเรียนรู้ และเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ในครอบครัว
โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า1)
15/07/2556
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
บันทีกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มฯ
16/09/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ
18
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ระหว่าง สำนักงานนโยบายแผนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับมหาวิทนาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัด
สำนักงานนโยบายแผนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
04/04/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ระดมบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16/02/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
21
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สมศ.
13/07/2561
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
22
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
จังหวัดกาญจนบุรี
16/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักศิลปะฯ
23
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ร่วมมือกันส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชน
ธนาคารออมสิน
11/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ขวัญนรี
24
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านทุจริตกับนายกสโมสรนักศึกษา หรือประธานนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปประพฤติมิชอบ
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
07/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA
25
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
ร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
07/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


จำนวนรายการทั้งหมด 81 รายการ | จำนวน 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>