ค้นหาบันทึกข้อตกลง :

 Error Query [SELECT * FROM tb_mou WHERE 1 AND status = 'Y' ]