โครงการการตรวจผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีนโนบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาตลอดจนบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย และยังตระหนักให้ความสำคัญของความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการการตรวจผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้อาจารย์เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิชาการ มีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดผลงานทางวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจผลงานวิชาการของอาจารย์ เพื่อให้ได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลงานทางวิชาการต่อไป

หมายเหตุ

  • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องเป็นระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
  • ผลงานวิชาการ 1 ชิ้น ต่อผู้ทรงภายนอก 2 คน
  • ผลงานวิชาการ หมายถึง ผลงานตามประกาศ ก.พ.อ.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลงานวิชาการของอาจารย์สายวิชาการได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานวิชาการ เพื่อให้ได้ผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดผลงานทางวิชาการต่อไป

slot777 - https://139.162.32.145 - aston777

Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Rtp Slot Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot