ค้นหาข้อมูล :จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

ที่ ผู้จัด ระดับการประชุมวิชาการ งานที่จัด ชื่องาน ประเภทของการจัดงาน
ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระยะเวลาในการส่งบทความ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สิ้นสุด
1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 " ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การประชุมทางวิชาการ 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 169 ม.3 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Website : http://www.benjamitvichakarn2020.org E-mail : benjamitvichakarn.2020@gmail.com Tel : 053 819 999 ต่อ 9856

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฝึกอบรม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ - 30 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น ที่ 1 ประจำปีงยประมาณ 2563 ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2563 ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครร

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 3000
Website : E-mail : Tel : 044272941 ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.อนุจิตร 083 094 6554 นส.อัญชลี 083 795 5530 นายวิมาศ 063 654 2916

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยรเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - 21 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : E-mail : kufsp@hotmail.com Tel :

4 มหาวิทยาลัยราชธานี การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 การประชุมทางวิชาการ 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 6 เมษายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Website : http://rtunc2018.rtu.ac.th E-mail : rtunc2018@rtu.ac.th Tel : 095 725 3088

5 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณราจารย์และนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณราจารย์และนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณราจารย์และนักศึกษา วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Website : www.pim.ac.th E-mail : rd@pim.ac.th Tel : 02 855 1102 ,02 855 0908

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคตคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคตคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคตคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Website : http://human.uru.ac.th/journal/index.htm E-mail : ้hssurujournal@gamil.com Tel : 055 416 601 ต่อ 1401 , 1402

7 คณะนิเทศศาสตร์ ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร์และการกีฬา ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิพม์เผยแพร่ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
Website : E-mail : journalofcommarts@gmail.com Tel : 099 257 9697

8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลืมพระเกียรติ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" การประชุมทางวิชาการ 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 31 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : วิทยาเขตยศเส 121 ถ.อนันนาค เขตป้อมปราบฯ กรุง เทพ 10110
Website : http://hcuconf.hcu.ac.th E-mail : conferent.hcu@gmail.com Tel : 02 312 6300-79 ต่อ 1511,1136,1422

9 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารยื นักวิ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 การประชุมทางวิชาการ 1 มิถุนายน 2561 1 มิถุนายน 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 10 เมษายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอหลวง จ.ปทุมธานี
Website : www.cim.vru.ac.th E-mail : patthama@vru.ac.th Tel : 02 909 3021 ต่อ 497

10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ -
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400
Website : www.trf.or.th E-mail : callcenter@trf.or.th Tel : 02 278 8200

11 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ทั้งนี้วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/jp2r/index E-mail : Tel : 02 441 5000 ต่อ 2114

12 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน " การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมทางวิชาการ 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
Website : www.northern.ac.th/conference2017.php E-mail : research.northern@gmail.com Tel : 055-517-488 ต่อ 808

13 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ 31 พฤษภาคม 2561 2 มิถุนายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Website : www.ICADA2018.nida.ac.th E-mail : icada4paper@gmail.com Tel : 02 727 3325-6 , 02 727 3612

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพืในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพืในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพืในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ชายแดนใต้ ได้จัดทำวารสารวิชาการ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Website : http://research.yru.ac.th/e-journal E-mail : Tel : 073 299 635

15 สถาบันคลังสมองของชาติ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ The Fourth Scholarship of Teaching and Learning : Disruptive for Future Workforce ขึ้นระหว่าง 21 - 23มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโรงเรียนมิราเคิลแกรนด์ คอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ การประชุมทางวิชาการ 21 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website : ku.ac.th E-mail : Tel : 02-1180100 ต่อ 8000

16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดประชุมวิชาการนานาชาติโดยความร่ววมือของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับศุนย์/สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมในหัวข้ ประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being การประชุมทางวิชาการ 22 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
Website : http://icbms.wu.ac.th E-mail : icbms2018@gmail.com Tel : 061 585 2777

17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้สนใจพิพมืฌผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ซึงจัดอย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของ TCI และได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้สนใจพิพมืฌผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ซึงจัดอย วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100
Website : http://ejournal.sru.ac.th E-mail : Tel : 077 913 363

18 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดมีวัตถุประงสค์เพ่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่ม การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 การประชุมทางวิชาการ 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Website : www.libarts.psu.ac.th E-mail : lapsuncon@gmail.com Tel : 074 286 673

19 สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วารสาร
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 ม.1 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Website : www.e-journal.rpu.ac.th E-mail : Tel : 02 432 6101 -5 ต่อ 1220

20 สถาบันวิจัยและพัฒนา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ การสรา้งองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 การประชุมทางวิชาการ 3 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561 18 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
  รายละเอียด
ความถี่ :
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม :

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Website : E-mail : rdirru@hotmail.com Tel : 038 517 007จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>