แหล่งข้อมูลเผยแพร่งานวิจัย

 
ค้นหาข้อมูล :

ที่ ผู้จัด ระดับการประชุมวิชาการ งานที่จัด ชื่องาน ประเภทของการจัดงาน
ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระยะเวลาในการส่งบทความ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เริ่มต้น
สิ้นสุด
1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ - 1 มิ.ย. 2560 3 มิ.ย. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ 10240
Website : http://www.icada2017.nida.ac.th/ E-mail : icada4papaers@gmail.com.com Tel : 02-7273325-6

2 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม ด้านบริการวิชาการร่วมกันกับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านบริการวิชาการ - 19 พ.ย. 2559 20 พ.ย. 2559 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรที่สนใจ
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Website : - E-mail : - Tel : 043-348983

3 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บทความตีพิมพ์วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - ต.ค. 2559 ธ.ค. 2559 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : พิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Website : http://e-journal.rpu.ac.th/ E-mail : - Tel : 02-4326101

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 - คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" - 8 ธ.ค. 2559 9 ธ.ค. 2559 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรที่สนใจ
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Website : http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2016/ E-mail : - Tel : 034-281094-5

5 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 - งานวิจัยสถาบันที่สามารถช่วยแก้ปัญหาและวางแผนปฏิบัติงานได้ - 30 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : 1 เม.ย. 2560

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 254 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website : http://www.ssr.sc.chula.ac.th/ E-mail : - Tel : 02-2185000-13

6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Intructional Design for Autonomous Learners" - - - 19 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Website : http://www.psuedu.org/ E-mail : wilailuck.p@psu.ac.th Tel : 074-282251-2

7 ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 AEDCEE นำเสนองานวิจัยที่ค้นพบใหม่ - 25 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Website : http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/ E-mail : - Tel : 074-609600

8 มหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ฯ - 26 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุมดมศึกษา
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
Website : http://www.prc.up.ac.th/ E-mail : prconference@up.ac.th Tel : 082-6291970

9 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ T-FERN ครั้งที่ 6 การบริการของระบบนิเวศป่าไม้ : บทบาทและความสำคัญเพื่อโลกอนาคต - 19 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Website : http://www.en.mahidol.ac.th/t-fern/ E-mail : - Tel : -

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ ก้าวสู่งานวิจัยในศตวรรษที่ 21 - 19 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อ. เมือง จ.จันทบุรี 22000
Website : http://www.rbru.ac.th/banner_research/ E-mail : - Tel : -

11 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 Health and Wellness : สุขภาพและควงามสุขสบาย ส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัย - 3 มี.ค. 2560 - - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา บุคคลทั่วไป
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
Website : http://www.dpu.ac.th/conference/ E-mail : comference@dpu.ac.th Tel : 02-9547300 ต่อ 633 , 528 , 431

12 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (The TNI Academic Conference 2017 on the topic of “Managing innovative researches to drive Thailand 4.0) การประชุมทางวิชาการ 19 พ.ค. 2560 - 15 ก.ย. 2559 19 พ.ค. 2560
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน :
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Website : http://www.tni.ac.th/tniac2017/ E-mail : tniac@tni.ac.th Tel : 02-763-2600 ต่อ 2760 , 2763

13 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (The National and International Graduate Research Conference 2017) การประชุมทางวิชาการ 10 มี.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2559 10 มี.ค. 2560
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
Website : https://conference.kku.ac.th/nigrc2017/ E-mail : graduate@kku.ac.th Tel : 043-202-420

14 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th Hatyai National and International Conference) การประชุมทางวิชาการ 22 มิ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2559 31 ม.ค. 2560
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Website : http://www.hu.ac.th/conference/ E-mail : rd@hu.ac.th Tel : 074-200-300 ต่อ 243

15 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 Challenges in the 21 Century : Sustainable Development in Multicultural Society การประชุมทางวิชาการ 26 พ.ค. 2560 - - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม :
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา(ชั้น2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Website : http://www.libarts.psu.ac.th/ E-mail : libarts.conference@gmail.com Tel : 0-7428-6675,0-7428-6718

16 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประชุมทางวิชาการ 23 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2560 01 พ.ย. 2559 25 ธ.ค. 2559
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Website : http://research.psru.ac.th/ E-mail : pibulresearch@gmail.com Tel : 0-5526-7000 ต่อ 7218

17 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมทางวิชาการระดับชาติ บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work – Integrated Learning) การประชุมทางวิชาการ 24 ก.พ. 2560 26 ก.พ. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน : เสียค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Website : http://www.edu.buu.ac.th/dearbuu/ E-mail : dearbuucon@gmail.com Tel : 038-10-2052,084-141-4474

18 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน - วารสาร - - - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ. แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Website : - E-mail : wasee_p@hotmail.com Tel : 086-555-1663

19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - การจัดประชุมวิชาการ The 5 th PSU Education Conference Instructional Design for Autonomous Learners - 19 ธ.ค. 2559 20 ธ.ค. 2559 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Website : E-mail : Tel : 0-7455-8959

20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 การประชุมทางวิชาการ 27 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560 - -
  รายละเอียด
ความถี่ : -
ผู้เข้าร่วมการประชุม : -
ค่าลงทะเบียน : -
เพิ่มเติม : -

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
Website : http://alc.wu.ac.th/ E-mail : panicha.so@gmail.com Tel : 075-673-770จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ | จำนวน 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>