โครงการ
การตรวจผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่


Error Query [SELECT tb_success.*,tb_success.member_id as tm,tb_sub_success.*,tb_type_succ.* FROM (tb_success LEFT JOIN tb_sub_success ON tb_success.member_id = tb_sub_success.member_id) LEFT JOIN tb_type_succ ON tb_sub_success.t_succ = tb_type_succ.t_succ WHERE 1 AND tb_sub_success.gen_id = ]